יום ג', כט’ באייר תשפ”א

מועצת-גדולי-התורה-אוסלו

 
 
 
 
 
 
 
מתוך מכתבם של גדולי ישראל: "מגלים אנחנו איפוא דעתנו בזאת כי עם התנגדותנו הידועה לממשלה מטעמים רוחניים, אנו מתנגדים בכל תוקף גם לדרכה הפזיזה והחפוזה של הממשלה בענייני ההסכם המסוכן הזה וכלל המו"מ המדיני על ארץ חמדתנו המובטחת לנו בתורתנו הקדושה. אנחנו קובעים ברורות כי אין טעם לנהל משא ומתן כל זמן שנשפך דם יהודים, וכבר זעק הנביא (ישעי' מ"ח, כ"ב) "אין שלום אמר ה' לרשעים", וכבר אמר דוד מלכנו (תהלים ק"כ, ז') "אני שלום וכי אדבר המה למלחמה"
15:55 (30/07/15) דעת תורה

גילוי דעת וקריאת קודש מאת מרנן ורבנן שליט"א מועצת גדולי התורה בעזהשי"ת, א' דחנוכה תשנ"ד לא עת לחשות דמי אחינו בני ישראל - הנופלים כמעט מידי יום ברחבי ארצנו הקדושה, בידי בני עוולה ערבים ימ"ש - צועקים אלינו, ואין אנחנו יכולים לחשות. זאת ועוד: נצטווינו בתוה"ק "לא תעמוד על דם רעך", ולא נוכל לכן להישאר שאננים לנוכח הסכנה הגדולה שמהווה יישומו של ההסכם שחתמה הממשלה עם ארגון המרצחים אש"ף, שעל ידי כך עלולים להיות מופקרים חלילה חייהם של יהודים בכל חלקי ארץ ישראל, רחמנא ליצלן ולישזבן. חייבים אנו לציין כי כבר בישיבת מועצת גדולי התורה שהתקיימה בירושלים ביום כ"ב אלול תשנ"ג הביעה המועצת את חרדתה העמוקה מההסכם הצפוי הזה. על אחת כמה וכמה גדלה חרדה זו בימים אלה, לאחר שרשרת שפיכות הדמים שנגרמה בעקבות ההסכם, כאשר גם אנשי אש"ף שותפים, גלויים וסמויים, ברציחות הנוראות של אחב"י הי"ד, ומי יודע מה ילד יום ח"ו. מגלים אנחנו איפוא דעתנו בזאת כי עם התנגדותנו הידועה לממשלה מטעמים רוחניים אנו מתנגדים בכל תוקף גם לדרכה הפזיזה והחפוזה של הממשלה בענייני ההסכם המסוכן הזה וכלל המו"מ המדיני על ארץ חמדתנו המובטחת לנו בתורתנו הקדושה. אנחנו קובעים ברורות כי אין טעם לנהל משא ומתן כל זמן שנשפך דם יהודים, וכבר זעק הנביא (ישעי' מ"ח, כ"ב) "אין שלום אמר ה' לרשעים", וכבר אמר דוד מלכנו (תהלים ק"כ, ז') "אני שלום וכי אדבר המה למלחמה". ועלינו מוטלת המשימה הקדושה להתחזק בא־ל מעוז צור ישועתנו, לפשפש במעשינו, ולשוב אל ה', ולהרבות בתפילה ובתחנונים בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות, ובמיוחד ליד הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו ותפארתנו, שמשם לא זזה שכינה מעולם, כדי להעביר רוע הגזירה מעל עם ישראל בארץ ישראל, ולא יישמעו עוד שוד ושבר תאניה ואניה בבתי ישראל. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שבימי החנוכה הללו, בהם נמסרו טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים, יתעוררו רחמיו ית"ש ויעשה לנו נסים ונפלאות כאשר עשה לאבותינו. בימים ההם בזמן הזה, ויזרח ויופיע עלינו במהרה אורו של משיח צדקנו, אמן ואמן. הק' משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה (האדמו"ר מויז'ניץ) אברהם יעקב במוהר"ר מש"י סדיגורה (האדמו"ר מסדיגורה) אברהם מנחם דנציגר בן כ"ק אאמו"ר זצוק"ל (האדמו"ר מאלכסנדר) מרדכי באמוה"ג מוהר"ש זצ"ל יפה שלזינגר (גאב"ד אייזנשטאט וראב"ד ת"א יפו) יצחק פלקסר (ראב"ד בד"צ אגודת ישראל) ************** פינחס מנחם אלתר (האדמו"ר מגור) הק' יוחנן בהגמהר"מ סופר זצ"ל (גאב"ד ערלוי) ישראל דן בהרה"צ מוהרש"א זצוק"ל (האדמו"ר ממודז'יץ) בנימין יהושע זילבר (מחבר ספר "אז נדברו") אהרן בהגרי"פ זצ"ל ברנשטיין (ראש ישיבת "חיי עולם") קול זעקה ומחאה מר חשון תשנ"ט מלאי חרדה אנו כאשר לנוכח עינינו זוממים לקרוע את הארץ הקדושה, נחלת ד', לנתחים הנקראים "אחוזים" ו"פעימות" ולמסרה לידי נכרים שונאי ישראל. אנו חוזרים על החלטת מועצת גדולי התורה משנת תרצ"ז "מועצת גדולי התורה מצהירה שגבולותיה של ארצנו הקדושה עוצבו ע"י ד' בורא הארץ, והותוו בתורתנו הקדושה לדורות עולם ואי אפשר אפוא שיהי' שום ויתור שהוא מצד עם ישראל על גבולות אלה, וכל וויתור כזה אין לו שום ערך". ידועים דברי ספר חרדים (פרק ס"ה) "תחילת עוונינו שנקבעה לנו בכיה לדורות יען מאסנו בה שנאמר "וימאסו בארץ חמדה" (תהלים ק"ו)... כי כשם שבחר בהם כך בחר בארץ ישראל וייחד אותה להם, ואין נקראים גוי אחד אלא עימה, שכך פירש רשב"י על מקרא שכתוב "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ - וכי היכי דבביאה ראשונה בא עמלק, הכא נמי בקיבוץ גלויות כשרוצים לבוא לא"י עמלק מזדמן להם בדרך וכאשר עינינו רואות היום תמיד ירא ה' וישפוט..." ע"כ. והאחרון הכביד מכולם, בטחון חיי היהודים בארה"ק הולך ומופקר לחסדם של בני עוולה סמויים וגלויים ימ"ש העושים נאמנה את מלאכתם - מלאכת הרצח - מי בגלוי ומי בסיוע בסתר ואף שברור כשמש והוכח כבר שכל שטח בשליטתם הופך למקלט ובסיס למרצחים, הולכים כסומים ללא ראות וחותמים הסכמים למסירת שטחים נוספים ויתר מכך מאפשרים חלילה העברת נשק רב ב"מעבר בטוח", ב"נמל ימי" וב"שדה תעופה". נאמר בחורתינו הקדושה "הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב" ואיך נוכל לסמוך על "הבטחות" אומות העולם אשר כבר התחייבו במכתב בעבר כי רק ישראל תקבע את גודל ה"פעימה השניה והשלישית" ובפועל המצב הפוך והם עצמם בראש הלוחצים, מה גם שהתחייבו להחזיר את היהודי פולארד ובן לילה חזרו בהם לאחר שסחטו מהיהודים שחרור 750 מחבלים. רק לפני חמש עשרות שנים, עת הובלו לשחיטה ולמשרפות שישה מליון מאחינו הי"ד סירבו הללו לעצור בעד המשחית ולאחר מכן התנגדו להקמת בית ומקלט ליהודים בארץ ישראל. כבר בעת חתימת "הסכם אוסלו" גילו דעתם חברי מועצת גדולי התורה וזקני ראשי הישיבות כי הדבר נורא ואיום מבחינה בטחונית ואין לסמוך כלל על הסכמותיהם והבטחותיהם של אומות העולם, והוכח לצערינו שהסכנה מרובה בכל ערי ומחוזות ארה"ק מעת תחילת ההסכמים, אך היום מחויבים אנו למחות שבעתיים כי הדברים מתקרבים לשלבי ביצוע ובקרוב ממש "על ירושלים ידו גורל" ח"ו בפתיחת "הסדרי הקבע". כ"כ אנו קוראים לכל הנוגעים בדבר למנוע את פרצות חילולי השבת שנתרבו לאחרונה רח"ל. וז"ל הרמב"ם ז"ל: מצות עשה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שלא תבוא על הציבור... ודבר זה מדרכי התשובה הוא... אלו הן הצרות של ציבור שמתענין ומתריעין עליהם. על הצרת שונאי ישראל לישראל... כיצד עכו"ם שבאו לערוך מלחמה עם ישראל או ליטול מהם מס או ליקח מידם ארץ או לגזור עליהם גזרה אפילו במצוה קלה, הרי אלו מתענין ומתריעין עד שירוחמו. (רמב"ם הל' תענית). לזאת אנו קוראים ומבקשים מציבור החרדים לדבר ה' להשתתף בעצרת זעקה ותפילה וסדר יו"כ קטן ביום רביעי לסדר "כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל" ער"ח כסליו הבעל"ט בשעה 3 אחה"צ על יד שריד בית מקדשינו הכותל המערבי. וכאו"א היכול להתענות לכל הפחות עד חצי היום שישתדל בכך ונשתדל לשוב בתשובה שלמה ומן השמים ירחמו, ונזכה שיתקיים במהרה הכתוב "וקיבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עימם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו" (יואל ד'). וע"ז באעה"ח אברהם יעקב במוהר"ר מש"י אדמו"ר מסאדיגורה אברהם מנחם דנציגר בן כ"ק אאמו"ר זצוק"ל (האדמו"ר מאלכסנדר) לוי יצחק הורוויץ אדמו"ר מבוסטון בנימין יהושע זילבר מחבר ספר אז נדברו אפרים פישל רבינוביץ ראש ישיבת תפארת ישראל רוז'ין יצחק פלקסר ראב"ד בד"ץ אגודת ישראל גם אני מצטרף לקריאת הרבנים הגאונים והצדיקים שליט"א הק' יוחנן בכ"ק מהר"מ זצ"ל סופר אדמו"ר מערלוי גם אנו מצטרפים מאיר מאזוז ראש ישיבת כסא רחמים אליעזר ברלנד ראש ישיבת שובו בנים

 
זעקת מועצת גדולי התורה על הסכמי אוסלו - לא עת לחשות - א' חנוכה ה'תשנ''דזעקת מועצת גדולי התורה על הסכמי אוסלו - לא עת לחשות - א' חנוכה ה'תשנ''ד [PDF]מכתב מרן הרב שך ועוד מרנן גדולי ישראל - כ''א אלול ה'תשנ''גמכתב מרן הרב שך ועוד מרנן גדולי ישראל (עם פיענוח) - כ''א אלול ה'תשנ''ג
המודיע כ''ג אלול ה'תשנ''גמועצת גדולי התורה - תעלה זעקתנו ממעמקי הלב - כ''א מנחם אב ה'תשנ''הקול זעקה ומחאה (מר חשון ה'תשנ"ט)